Paunlarin ang mga Asal na Pinagpala
Mateo 5:1-2

Abril 1

"Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat Siya sa bundok, at pagkaupo niya ay lumapit sa Kanya ang mga alagad Niya. At binuka Niya ang Kanyang bibig at tinuruan sila." (Mateo 5:1-2)

* * *

Tanging mga Cristiano lamang ang nakakaalam ng tunay na kaligayahan dahil kilala nila si Cristo, na siyang pinagmumulan nito.


Kasama sa paglilingkod ni Jesus dito sa lupa ang pagtuturo, pangangaral, at pagapapagaling. Kahit saan man Siya magtungo, lagi Siyang nakakalikha ng malaking katuwaan at mga pagtatalo. Karaniwang malaking pulutong ng mga tao ang sumusunod sa Kanya habang naglalakbay Siya sa paligid ng mga dako ng Judea at Galilea. Libo-libo ang dumarating upang magpagamot, marami ang dumarating upang mangutya at manlibak, at may ilan na dumarating sa paghahanap sa katotohanan.

Sa isang ganitong pagkakataon si Jesus ay nagbigay ng Kanyang kauna-unahang natalang mensahe -- ang Sermon sa Bundok (Mateo 5-7). Dito Niya inihayag ang isang uri ng pamumuhay na lantarang kasalungat sa mga uri ng pamumuhay ng panahong iyon -- at nang sa atin, Buong tapang na sinaway ang mga rituwal, mapapagpaimbabaw na gawain ng mga pinuno ng relihiyong Judaismo. Itinuro Niya na ang tunay na relihiyon ay may kinalaman sa puso o isip. Magiging asal ng tao ang ayon sa idinidikta ng kanilang puso (Lukas 6:45); kaya nga ang susi sa binagong pag-uugali ay binagong kaisipan.

Sa simula ng Kanyang sermon inilahad ni Jesus ang mga Pinagpalang Asal (Mateo 5:3-12), isang talaan ng mga makadiyos na pag-uugali na tanda ng isang tunay na mananampalataya at nagtitiyak ng tunay na kaligayahan. Ang salitang Griyego na isinalin na "mapalad" sa mga talatang ito ay tumutukoy sa kaligayahan at katiwasayan. Ang natira sa sermon ay tumatalakay sa uri ng pamumuhay na ibinubunga nito.

Itinuro ni Jesus na ang kaligayahan ay higit pa sa mga kaaya-ayang kalagayan at kawili-wiling damdamin. Sa katunayan, ni hindi nga ito nakasalalay sa anumang pangyayari. Nakatindig ito sa nananahang katangian ng Diyos mismo. Habang ang iyong buhay ay nagpapakita ng kapakumbabaan, hapis sa kasalanan, kaamuan, katuwiran, kahabagan, kalinisan ng puso, at kapayapaan mararanasan mo ang kaligayahan na di kayang wasakin ng kahit na pinakamatinding pang-uusig.

Sa ating pag-aaral ng Mga Pinagpalang Asal, panalangin ko na kayo ay lalo pang maging kawangis ng mga pag-uugali na inilarawan nila at inyong maranasan ang tunay na kaligayahang na kay Cristo.

* * *

Mga Suhestiyon para sa Ipanalangin: Hilingin sa Banal na Espiritu na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral araw-araw. Maging handa na baguhin ang anumang ugali na Kanyang iuudyok sa iyo.

Para sa Karagdagang na Pag-aaral: Basahin ang Sermon sa Bundok (Mateo 5-7). * Ano ang mga paksang hinarap ni Jesus? * Paano tumugon ang mga tagapakinig sa Kanyang pagtuturo? Ikaw paano?

Isinalin ni Pastor Larry John Sy
(Hinalaw mula sa Debosyonal ni Dr. John MacArthur, Jr., Drawing Near)

©2008 The Expositor.Org. All rights reserved. Since September 1999.