Nahahapis sa Iyong Kasalanan
Mateo 5:4

Abril 6

"Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin" (Mateo 5:4)

* * *

Kapag ang iyong mga kasalanan ay pinatawad, ikaw ay isang masayang tao!


Ang lungkot ng tao ay pagkahapis sa isang kalunos-lunos o nakakadismayang mga pangyayari. Sa ganitong mga pagkakataon, ang mga mananampalataya ay makakaasang tiyak sa nagbibigay-lakas at aliw ng biyaya ng Diyos. (2 Cor. 1:3-4). Subalit ng sabihin ni Jesus na, "Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin" (Mateo 5:4), ang tinutukoy Niya ay ang kalungkutang mula sa Diyos, na nakapaloob ang kahapisan sa iyong kasalanan.

"Nahapis" sa Mateo 5:4 ay salin mula sa pinakamasidhing salitang Griyego na ginamit sa Bagong Tipan upang ipahayag ang dalamhati. Karaniwan itong nagagamit sa marubdob na pag-iyak ng isang namatayan (e.g., Mark 16:10). Inihayag ni David ang ganitng ui ng lungkot sa kanyang kasalanan nang isula niya, "Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nanghina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw" (Awit 32:3-4). Ang kanyang dalamhati at kawalang-pag-asa ay nagdulot ng karamdamang pisikal sa kanya.

Sa pagkakataong iyon hindi masayang tao si David, ngunit ang pagpapala na dala ng dalamhating mula sa Diyos ay di matatagpuan sa mismong dalamhati, kundi sa tugon ng Diyos dito. Tulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, "Ngayon, ako'y nagagalak hindi sapagkat kayo'y nalungkot, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay nang naaayon sa Diyos… Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan" (2 Cor. 7:9-10). Ang dalamhating mula sa Diyos ay siya ngang daan tungo sa pagsisisi at kapatawaran.

Nang matapos aminin ni David ang kanyang kasalanan, inihayag niya ng buong galak, "Mapalad siya na ipinatawad ang pagsuway, na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng PANGINOON, at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya!" (Awit 32:1-2).Kapag naunawaan ninyo na ang inyong mga kasalanan ay pinatawad na, kayo ay masayang tao!

Paano ninyo hinaharap ang inyong mga kasalanan? Tinatanggihan ba ninyo ang mga ito at sinusubukang itago, o nahahapis kayo sa mga iyan at inaamin ang mga ito (cf. Kawikaan 28:13)?

* * *

Mga Suhestiyon para sa Ipanalangin: Kung napahintulutan ninyo ang ilang kasalanan na nakawin sa inyo ang inyong saya, huwag na ninyong patuloy na hayaan pa ito. Tulad ni David, aminin ang inyong kasalanan at malaman ang kagalakan ng kapatawaran.

Para sa Karagdagang na Pag-aaral: Basahin ang Lukas 15:11-24.Paano hinarap ang alibughang anak ang kanyang kasalanan?

Isinalin ni Pastor Larry John Sy
(Hinalaw mula sa Debosyonal ni Dr. John MacArthur, Jr., Drawing Near)

©2008 The Expositor.Org. All rights reserved. Since September 1999.