Mula sa Aklat na Drawing Near

Petsa

Buksan Upang Basahin

Sa iyo na

Nagsalin

Abril 1 Paunlarin ang mga Asal na Pinagpala abril01.pdf kerusso
Abril 2 Ang Kaligayahan ay... abril02.pdf kerusso
Abril 3 Umaasa sa Biyaya ng Diyos abril03.pdf kerusso
Abril 4 Pagiging Dukha sa Espiritu abril04.pdf kerusso
Abril 5 Pagharap sa Dalamhati abril05.pdf kerusso
Abril 6 Nahahapis sa Iyong Kasalanan abril06.pdf kerusso
Abril 7 Pagpapanatili ng Sensitibong Espirituwal abril07.pdf kerusso
Abril 8 Pagpigil sa Sarili abril08.pdf kerusso
Abril 9 Pagmamana sa Lupa abril09.pdf kerusso
Abril 10 Tanggihan ang Mga Makasanlibutang Ambisyon abril10.pdf kerusso
Abril 11 Kamusta ang Iyong Espirituwal na Katakaman? abril11.pdf kerusso
Abril 12 Bigyang-halaga ang Iyong Katuwiran abril12.pdf kerusso
Abril 13 Napuspos ng Habag abril13.pdf kerusso
Abril 14 Pagsunod sa Halimbawa ni Cristo abril14.pdf kerusso
Abril 15 Pagpagpapakita ng Habag abril15.pdf kerusso
Abril 16 Napuri o Nahatulan? abril16.pdf kerusso
Abril 17 Putulin ang Pagka-Alipin sa Legalismo abril17.pdf kerusso
Abril 18 Pagpasok sa Kaharian abril18.pdf kerusso
Abril 19 Nag-iisip na Biblikal abril19.pdf kerusso
Abril 20 Maging Malinis sa Puso abril20.pdf kerusso
Abril 21 Ang Kutson ng Kapayapaan abril21.pdf kerusso
Abril 22 Ipagsapalaran ang Tunay na Kapayapaan abril22.pdf kerusso
Abril 23 Mga Hadlang sa Kapayapaan abril23.pdf kerusso
Abril 24 Si Cristo ang Ating Kapayapaan abril24.pdf kerusso
Abril 25 Mga Sugo ng Kapayapaan abril25.pdf kerusso
Abril 26 Pagbayaran ang Halaga ng Katuwiran abril26.pdf kerusso
Abril 27 Iniiwasan Mo ba ang Pag-uusig? abril27.pdf kerusso
Abril 28 Tatlong Uri ng Pag-uusig abril28.pdf kerusso
Abril 29 Pagtanggap ng Mga Sugat ni Cristo abril29.pdf kerusso
Abril 30 Pagpapatunay ng Iyong Gantimpala abril30.pdf kerusso
 

© 1999 - 2018 The Expositor.Org. All rights reserved.