Mula sa Aklat ng Galacia

Paksa

Gusto Mong Basahin

Sa iyo na

Tagapagpahayag

Galacia 1:1-5 Pambungad-Bati sa mga Taga-Galacia gala01.pdf kerusso
Galacia 1:6-9 Itinalaga sa Kapuksaan gala02.pdf kerusso
Galacia 1:10-24 Mga Katibayan ni Pablo Bilang Apostol gala03.pdf kerusso
Galacia 2:1-10 Pagkilala ng Pagka-Apostol ni Pablo gala04.pdf kerusso
Galacia 2:11-21 Pagpapawalang-sala ng Diyos sa Pamamagitan ng
Pananampalataya Lamang
gala05.pdf kerusso
 

Copyright © 2018 The Expositor.Org. All rights reserved. Since September 1999.