Ang Mabuting Balita Ayon Kay Jesus

Paksa

Gusto Mong Basahin?

Sa Iyo Na

Ang Mabuting Balita Ngayon: Mabuti o Masama? Paglilinaw ng mga Isyu mabuti01.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Tinatawag Tayo sa Isang Bagong Kapanganakan mabuti02.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Tunay na Pagsamba ang Hinihingi Niya mabuti03.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Tinatanggap Niya ang mga Makasalanan, Subalit... mabuti04.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Minumulat Niya ang mga Matang Bulag mabuti05.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Sinususuri Niya ang Gustong Sumunod sa Kanya mabuti06.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Hinahanap at Inililigtas Niya ang Naliligaw mabuti07.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Hinahatulan Niya ang may Matigas na Puso mabuti08.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Iniaalok Niya ang Pamatok ng Kapahingahan mabuti09.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Iba't-ibang Uri ng Lupa mabuti10.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Triguhan at ang Masasamang Damo mabuti11.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Kayamanan ng Kaharian ng Diyos mabuti12.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Nauuna at Nahuhuli mabuti13.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Nawawala at Natagpuan mabuti14.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Puno ng Ubas at Mga Sanga mabuti15.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Pagkakatawag sa Pagsisisi mabuti16.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Kalikasan ng Tunay na Pananalig mabuti17.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Pangako ng Pagpapawalang-sala mabuti18.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Daan ng Kaligtasan mabuti19.swf
Ibinalita ni Jesus ang Kanyang Ebanghelyo Ang Katiyakan ng Paghuhukom mabuti20.swf
 

© 1999 - 2018 The Expositor.Org. All rights reserved.